เหตุผลในการพัฒนาตนเองและการฝึกอบรม

เหตุผลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาตนเองสามารถเข้าใจได้จากความจำเป็นในการเข้าใจความต้องการของตนเอง ควบคู่ไปกับพัฒนาการทางจิตวิญญาณ อารมณ์ และสังคม เพราะการไม่เข้าใจสิ่งนี้เกี่ยวกับตนเองเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงหากพยายามทำความเข้าใจและสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่น อย่างมีความหมาย

พัฒนาการของบุคคลสามารถรับรู้ได้หลายวิธี เช่นในทฤษฎีพัฒนาการทางเพศของฟรอยด์ ธุรกิจ (Marshall, 2004) ซึ่งดูที่ระยะของพัฒนาการทางเพศและความผิดหวังที่เกี่ยวข้องกับแต่ละระยะ หรือระยะพัฒนาการของ Havighurst (Sugarman, 1986) และงานที่ระบุ:

งานที่เกิดจากการเจริญเติบโตทางร่างกาย

งานที่เกิดจากค่านิยมส่วนตัว

งานที่มีต้นตอจากแรงกดดันของสังคม

หรือผ่านลำดับขั้นความต้องการของ Maslow (Maslow, 1998)

หรือแท้จริงแล้วด้วยวิธีการและทฤษฎีอื่นใดที่พัฒนาขึ้นซึ่งอาจมีการศึกษาและเกี่ยวข้องกับความต้องการของที่ปรึกษาในการฝึกอบรม เช่น:

ทฤษฎีขั้นตอนการพัฒนาจิตสังคมของ Erikson

ขั้นตอนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ Piaget

ขั้นตอนของการพัฒนาคุณธรรมของโคห์ลเบิร์ก

ทฤษฎีพัฒนาการทางศีลธรรมของกิลลิแกน

ซึ่งเป็นเพียงชื่อไม่กี่และบางส่วนจะมีความหมายกับคนคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่ง

สิ่งที่สำคัญจริงๆ คือเงื่อนไขหลักในการยอมรับว่าตนเองและผู้อื่นเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการในการพัฒนาและโครงสร้างการพัฒนา ความเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการทำให้เข้าใจกระบวนการพัฒนามนุษย์อย่างแท้จริงและข้อกำหนดที่จำเป็นในการทำงานเพื่อดำเนินชีวิต พอใจและเติมเต็มการดำรงอยู่สำหรับตัวเรา และเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายกับผู้อื่นที่ทำงานเพื่อสิ่งเดียวกัน

การตัดสินใจของแต่ละคนมักได้รับอิทธิพลจากโครงสร้างทางสังคม โดยการปรับบุคลิกภาพของเราให้เข้ากับความคาดหวังของเพื่อน ครอบครัว และนายจ้าง ในขณะที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เราอาจดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังโดยไม่รู้ตัวและถูกกระตุ้นทางอารมณ์ บุคคลที่เราเป็นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตของเราและความคิดเห็นจากผู้อื่นว่าเรามีความสัมพันธ์อย่างไรกับคนที่เราติดต่อด้วย เช่นเดียวกับโลกทางกายภาพ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณที่เราพบตนเอง ถ้าเราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งมีโครงสร้างส่วนตัวและกระบวนการพัฒนาที่นำไปสู่สิ่งที่พวกเขากลายเป็นด้วยการเอาใจใส่และความสอดคล้องกันอย่างแท้จริง เราต้องเข้าใจโครงสร้างของเราเองก่อน ในการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำทางอารมณ์และสังคม ความเข้าใจและการพัฒนาของเรา เราดำเนินการตามความเป็นจริง แต่การปล่อยให้โครงสร้างทางสังคมของเราสร้างทางเลือกให้กับเราอาจถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ตั้งสมมติฐานว่าเมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาไปสู่ระดับความต้องการขั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อถึงจุดสูงสุดใน ‘การทำให้เป็นจริงในตนเอง’ หากเรามีส่วนร่วมในการสำรวจกระบวนการนี้ เราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พัฒนาความสัมพันธ์กับตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่เข้าใจกันมากขึ้นกับผู้อื่น

ลำดับขั้นของความต้องการนี้ขึ้นอยู่กับแนวทาง ‘เห็นอกเห็นใจ’ และแนวคิดของ ‘การทำให้เป็นจริงในตนเอง’ ตามที่อธิบายโดยคาร์ล โรเจอร์ส ซึ่งเน้นว่าการตระหนักรู้ในตนเองของบุคคลในระดับจิตสำนึกเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการทำงานเพื่อความเข้าใจ พฤติกรรมโดยอ้างอิงถึงกรอบภายใน (Rogers, 1961)

การดูระยะของพัฒนาการทางศีลธรรมของ Kohlberg (Kegan, 1983) ช่วยให้เราเข้าใจว่าบุคคลอาจมีปัญหาตรงไหนหากไม่ได้รับการพัฒนาทางศีลธรรมดังกล่าวโดยขาดการติดต่อทางวัฒนธรรมหรือสังคม หรือขาดความเข้าใจ